TH EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก Prepare to FLY Online ของผู้ใช้บริการ

  1) กล่าวนำ
   เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ Prepare to FLY Online นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Prepare to FLY Online เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พรีแพร์ ทู ฟลาย จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “พรีแพร์ ทู ฟลาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Prepare to FLY Online เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Prepare to FLY Online แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Prepare to FLY Online ทุกประการ

  2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   “ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ "คลิก"

  3) เงื่อนไขทั่วไป
   “พรีแพร์ ทู ฟลาย” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน
     ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์
     i) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
     ii) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
     iii) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
     iv) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

  4) การใช้งาน
   “ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “พรีแพร์ ทู ฟลาย” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

  5) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”
     • “ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว
     • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
     • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ
     • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
     • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “สกิลเลน” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ
     • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
     • “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

  6) การสมัครสมาชิก
     • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
     • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
     • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
     • “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “พรีแพร์ ทู ฟลาย " โดยการพิจารณาของทีมงาน “พรีแพร์ ทู ฟลาย” ถือเป็นที่สิ้นสุด
     • “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “พรีแพร์ ทู ฟลาย” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

  7) ขอบเขตความรับผิดชอบ
   ขอบเขตความรับผิดชอบของ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และหรือ”บริการ” เท่านั้น

  8) การยกเลิกการใช้สินค้า
   หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “พรีแพร์ ทู ฟลาย” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

Terms of Service

User's Terms and Conditions of Services from Prepare to FLY Online

  1) Lead
   Terms and conditions of the Services on Prepare to FLY Online Products is an obligation between users who log in to Prepare to FLY Online for the purpose of using the Services and or purchasing goods and or for any communication within the framework of " Prepare to FLY Online ", set forth herein, hereinafter referred to as “Users” on the other side with Prepare to FLY Company Limited hereinafter referred to as “Prepare to FLY”. The user who purchases through Prepare to FLY products for the use of any services including any purchases which includes but not limited to video courses, supporting documents, and others. When users purchase any course with Prepare to FLY, it means users agree to follow the terms of service with Prepare to FLY at any cost.

  2) Privacy Policy
   “Users” can read and study the privacy policy at "Click"

  3) General conditions
   Prepare to FLY reserves the right to change, amend, cancel any terms of service at any time. “Users” must log in to the system regularly to ensure that “Users” are aware of the latest conditions. which is announced and enforced at any time and it is considered a contract that the user must strictly adhere to. When the "user" has used the "service" and or performed any act related to the "goods" after the new terms have come into force, it shall be deemed that the "user Service" has accepted the new terms. Prepare to FLY reserves the right to modify and or cancel any "goods" and or "services" at any time. "User" agrees to be responsible for the costs in order to be able to use the “goods” and or “services” such as computer fees and Internet usage charges in the event that the “user” has not paid the full amount of the service and/or goods and or in any number of " Prepare to FLY". We reserve the right to prevent and or act in any way to prevent the “User” can use that service as “Prepare to FLY” deems appropriate. The use of the “Service” shall be governed by the laws of Thailand. This includes but is not limited to copyright laws. Any intellectual property protection law Privacy Laws and Verification or Identification Laws
     To use any "goods" and or "services" and use the website The “User” has no right to:
     i) copy, publish, modify, reverse engineer, manipulate, destroy, steal information and or interfere with the operation of the “Products” and or the “Services” and the Website;
     ii) identify yourself as an individual. another or provide false personal information;
     iii) release any virus, worm, spyware, computer code, file or program that intentionally or may cause harm; or to control the operation of the "Products" and or the "Services" and the Website;
     iv) scrape, spider, use robots, or other automated systems. To access the "goods" and or "services"

  4) Usage
   “Users” will use “products” and or “services” for personal learning purposes only. The “User” agrees not to use the “Products” and or the “Services” or contact the “Instructors” for any business benefit without the prior written permission of Prepare to FLY. This includes but is not limited to hiring and soliciting money and/or property. and or requesting any financial and or benefit support.

  5) Agreements and Endorsements of "Service User"
     • The “user” has read and understood and agrees to accept the price as well as the details of “goods” and or “services” prior to the purchase such "goods" and or "services", in the case of the "user" and or the "buyer" who are less than 18 years of age, the "user" and or the "buyer" agree and warrant that: The “user” and/or the “buyer” obtains parental consent prior to making payment for the purchase of this “goods” and or “service”.
     • “Users” will not create any messages and or import any messages. and or any illustration and or advertising text and or chain letter and or any solicitation or property statement on the website and or take any action in a similar manner.
     • “Users” will not make any messages and or import any inappropriate text, images, symbols, marks. contrary to the law or against good morals or contrary to social order in any way and or cause misunderstanding on the website in any way
     • The “user” shall not use the “products” and or the “services” to reproduce, modify, imitate, falsify, simulate, edit and or distribute in any way.
     • The "User" will not disclose personal information to the "Instructor", otherwise " Prepare to FLY " will not be responsible if the information of “Service User” is published. or used in any way.
     • The “Service User” will not request any information from the “Instructor” and/or other users of the Service.
     • “Users” can use the “goods” and or “services” that they purchase only for themselves. The “user” cannot bring the “goods” and or the “services” that he or she purchases for any other person to use and or use together.

  6) Membership
     • The “User” must apply for membership before purchasing the product, and the “User” and/or the “Buyer” are specifically responsible for keeping the password confidential and must not disclose to any person for any purpose
     • “Users” must provide truthful and up-to-date information when applying for membership.
     • The “User” cannot transfer its membership to others, and the “User” may not use other people's e-mail address to access the service and/or purchase products.
     • The “user” cannot change the user account email. If it is necessary to transfer the registered online course to another email account. "User" must submit a request to "Prepare to FLY", the consideration of the " Prepare to FLY " team is final.
     • “Users” understand that the information of “Users”, including information on online courses at “Users” have purchased or registered for classes. will be saved with the account email If there is a change in the account e-mail, Prepare to FLY will not be responsible. Impact of changing account email

  7) Scope of responsibility
   The scope of " Prepare to FLY " responsibility is limited to the amount of money that “Users” have paid to purchase. “Products” and or “Services” only.

  8) Cancellation of the use of the product
   If the "User" violates the terms of using the "Product" and or "Service" in any of the clauses, " Prepare to FLY " can revoke and or suspend the use of the "Product" and or "Service" of the "User" immediately without prior notice. In addition, the service user and/or the purchaser agrees and agrees that " Prepare to FLY " will forfeit the paid amount in full and immediately.

Pusat Togel Online
ติดต่อสอบถาม (Contact)

0890798888

ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรีเเพร ทู ฟลาย จำกัด
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินเเดง กรุงเทพฯ 10400
Prepare to FLY co.,Ltd.
169/98 Sermsub Building-5th FL., Ratchadapisek Street/
Din-Daeng District, Bangkok,
Thailand 10400

Terms of Service  |  Privacy Policy

เเผนที่ (Google Maps)

https://goo.gl/maps/Preparetofly

www.preparetoflyonline.com