นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C บริษัท พรีแพร์ ทู ฟลายจำกัด (“Prepare to FLY Online”)

  1. หลักการ
   Prepare to FLY Online เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ Prepare to FLY Online และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ Prepare to FLY Online สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C นี้ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) Prepare to FLY Online ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Prepare to FLY Online ฉบับนี้

  2. คำนิยาม
   การให้บริการตามแบบ B2C การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ Prepare to FLY Online ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ Prepare to FLY Online กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง Prepare to FLY Online และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ ที่ Prepare to FLY Online กำหนด)
   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด
   ข้อมูลที่เก็บรวบรวม หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Prepare to FLY Online ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online
   ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
   โครงการการศึกษาออนไลน์ หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างสถาบันการศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน กับ Prepare to FLY Online ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการแต่ละโครงการกำหนด
   ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ หรือผู้ใช้บริการของ Prepare to FLY Online ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์
   ระบบการให้บริการ หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ Prepare to FLY Online ดังนี้ (ก)www.preparetoflyonline.com และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ Prepare to FLY Online ตามที่ Prepare to FLY Online แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ Prepare to FLY Online กำหนด

  3. ขอบเขต
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Prepare to FLY Online นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ
   ทั้งนี้ Prepare to FLY Online ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online โดย Prepare to FLY Online จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น
   เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Prepare to FLY Online จะแจ้งให้ทราบต่อไป
   อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

     • การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online
     • การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ Prepare to FLY Online
     • บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ Prepare to FLY Online
     โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ Prepare to FLY Online นี้

  4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
   นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ Prepare to FLY Online มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง Prepare to FLY Online จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ
     • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Prepare to FLY Online ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ
     • เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Prepare to FLY Online แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ Prepare to FLY Online
     • เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ Prepare to FLY Online หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
     • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online
     • เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)
     • เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนและบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ Prepare to FLY Online และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
     • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ Prepare to FLY Online ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ Prepare to FLY Online
     • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ
     • เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ Prepare to FLY Online และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก Prepare to FLY Online พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม

  5. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้
   ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์
     ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
      • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
      • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
      • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ
      • เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม
      • เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อจัดอันดับคะแนนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
     ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดของใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ

  6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้
   โดยจะเก็บรวมรวมข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการฯ เขียนมาในกระดานสนทนาซึ่งอาจจะรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ ข้อมูลชีวภาพ (ใบหน้า) เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
   ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์
     ประเภทข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน
      • เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)
     ประเภทข้อมูล ข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา
     วัตถุประสงค์
      • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ

  7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ
   Prepare to FLY Online อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้
     • ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ Prepare to FLY Online
     • ให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้สืบสิทธิ หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของ Prepare to FLY Online ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการของ Prepare to FLY Online
     • ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ Prepare to FLY Online
     • ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์
     • ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Prepare to FLY Online
     • ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
     • ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ Prepare to FLY Online แจ้งให้ทราบ

  8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
   8.1 Prepare to FLY Online จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ Prepare to FLY Online กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud
   8.2 Prepare to FLY Online จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ Prepare to FLY Online จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ Prepare to FLY Online มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
   8.3 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ Prepare to FLY Online อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ Prepare to FLY Online ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

  9. การใช้คุกกี้ (Cookies) โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น
   เนื้อหา และแอปพลิเคชันในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบของ Prepare to FLY Online นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก รวมไปถึงผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเมื่อใช้ระบบของ Prepare to FLY Online ซึ่งข้อมูลที่พวกเก็บรวบรวมอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้ใช้บริการควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งรับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Prepare to FLY Online ใช้งานคุกกี้ต่างๆ ดังนี้
   คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ preparetoflyonline.com ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและต่อเนื่องในการใช้บริการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างได้อย่างปลอดภัย
   คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies) Prepare to FLY Online ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ preparetoflyonline.com เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการของ Prepare to FLY Online ที่ต้องการได้สะดวกขึ้น
   คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies) Prepare to FLY Online ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ preparetoflyonline.com รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอคอร์สออนไลน์หรือการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วยวิธีจัดการ
   สำหรับผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอก (บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ Prepare to FLY Online) หากท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้จากส่วนด้านล่าง ของเว็บไซต์นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  10. การรับรอง
   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้

  11. สิทธิของผู้ใช้บริการ
   สิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคบที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะยังไม่นำมาบังคับใช้ในนโยบายฉบับนี้จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Prepare to FLY Online จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   Prepare to FLY Online อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดย Prepare to FLY Online จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

  13. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
   13.1 Prepare to FLY Online ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
   13.2 Prepare to FLY Online จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

  14. การติดต่อกับ Prepare to FLY Online
   หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

บริษัท พรีแพร์ ทู ฟลาย จำกัด (“Prepare to FLY Online”)
อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 169/98 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 086-354-2244
อีเมล : contact@preparetoflyonline.com

ติดต่อสอบถาม (Contact)

0863542244

ที่อยู่ (Address)
บริษัท พรีเเพร ทู ฟลาย จำกัด
169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินเเดง กรุงเทพฯ 10400
Prepare to FLY co.,Ltd.
169/98 Sermsub Building-5th FL., Ratchadapisek Street/
Din-Daeng District, Bangkok,
Thailand 10400

Terms of Service  |  Privacy Policy

เเผนที่ (Google Maps)

https://goo.gl/maps/Preparetofly

www.preparetoflyonline.com